tobi zabava

Ugovor o najmu


MAJA MARIJANA LUKIĆ
vl. TOBI obrt za trgovinu i usluge
Nikole Širanovića 12, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko
OIB: 79975472368
(u daljnjem tekstu : najmodavatelj)
i
{{billing_first_name}} {{billing_last_name}}, adresa: {{billing_address_1}},  broj telefona: {{billing_phone}}
(u daljnjem tekstu najmoprimatelj)
sklapaju dana {{order_create_date}}, u Brdovcu sljedeći

 

UGOVOR O NAJMU

 

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je najmodavatelj vlasnik TOBI, obrt za trgovinu i usluge vl. Maja Marijana Lukić, predao artikle iz narudžbe br.{{order_id}} (dalje : oprema), detalji narudžbe su poslani korisniku putem elektroničke pošte koja je navedena kod naručivanja, u ispravnom stanju.
Ovaj ugovor odnosi se na najam opreme navedene u stavku 1 ovog članka.
 

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da će najam navedene opreme trajati od dana sklapanja ugovora / preuzimanja opreme do dana navedenog u narudžbi  br. {{order_id}} između 08:00 i 8:30, a VRIJEME VRAĆANJA između 08:00 i 08:30h petak/subotom, vrijeme vraćanja u nedjelju 08:00 – 08:30h, a ponedjeljak do 11:00h, a kod dostave po dogovoru. Kod više sile ( kiša,pukla guma,nezgoda… po dogovoru ).
Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da najamnina iznosi {{order_total}} kuna (s/bez pdv-a), a sve sukladno cjeniku najmodavatelja važećeg na dan sklapanja ovog ugovora.
 

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da (ni)su ovim ugovorom u iznos najamnine obuhvaćeni troškovi montaže  prijevoza opreme i osiguranja prijevoza do mjesta koje odredi najmoprimatelj.
Alternativno
(Ukoliko je potrebno izvršiti neku od navedenih usluga navedenih u stavku 1 ovog članka, ugovorne stranke suglasno utvrđuju da će za navedene usluge najmodavatelj najmoprimatelju izdati poseban račun u skladu s cjenikom najmodavatelja važećem na dan izvršenja usluge.)
 

Članak 4.

Najmodavatelj je dužan predati opremu najmoprimatelju u ispravnom stanju, u ugovorenom mjestu i vremenu.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da najmoprimatelj preuzima u najam opremu bez materijalnih nedostataka koji bi smetali njezinoj ugovorenoj ili redovitoj uporabi, a najmodavatelj jamči najmoprimatelju da oprema iz čl. 1 st. 1 ovog ugovora nema pravnih ili stvarnih nedostataka koji bi smetali njezinoj uporabi.
Najmoprimatelj se obvezuje da će poštovati tehničke normative, pravila struke i upute, koje će mu dati najmodavatelj, te je dužan opremu upotrebljavati u skladu s tehničkim i drugim uputama najmodavatelja.
Ugovorne strane su suglasne da najmoprimatelj može upotrebljavati opremu iz čl. 1 st. 1 Ugovora isključivo za privatne svrhe, odnosno za obavljanje djelatnosti proslave.
Najmoprimatelj je dužan čuvati opremu pažnjom dobrog gospodara te je dužan izvršiti popravke ili popraviti oštećenja na opremi koje je uzrokovao i odgovara najmodavcu za štetu koja nastane zbog protuugovorne uporabe i uporabe kojoj stvar nije namijenjena, neovisno o tome je li opremu rabio najmoprimatelj ili neka osoba po njegovu nalogu, no ne odgovara za pogoršanje opreme koji nastaje zbog redovite uporabe.
 

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da vrijednost opreme iz čl. 1 st. 1 Ugovora iznosi 61.000,00 (slovima: šezdesetijednutisuću) kuna.
Ugovorne strane su suglasne da je najmodavatelj u slučaju protuugovorne uporabe iz čl. 4 st. 5 Ugovora ili uništenja, otuđenja opreme i sl. ovlašten protiv najmoprimatelja podnijeti kaznenu prijavu Ministarstvu unutarnjih poslova zbog kaznenog djela Oštećenja tuđe stvari - opisanog i kažnjivog po čl. 235 Kaznenog zakona / Krađe opisanog i kažnjivog po čl. 228 Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je glede štete nastale protuugovornom uporabom opreme iz čl. 1 st. 1 Ugovora najmodavatelj ovlašten pred nadležnim sudom Republike Hrvatske pokrenuti i parnični postupak radi naknade štete.
 

Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da najmodavatelj ima pravo u svakom trenutku usmeno otkazati ugovor bez otkaznog roka – ukoliko najmoprimatelj:
-  zloupotrebljava prava i obveze određene ugovorom
-  počini namjerno ili iz krajnje nepažnje bitnu povredu obveza iz ovog ugovora
- protivno namjeni opreme istu koristi, zanemaruje njezino održavanje, namjerno je oštećuje, ako neovlašteno prepušta trećemu uporabu opremebez prethodne suglasnosti najmodavatelja i sl.

Najmoprimatelj po potrebi može i sastaviti pismenu izjavu o otkazu ugovora (pod predmnjevom da nije u mogućnosti usmeno otkazati ugovor) koja se ovjerava kod Javnog bilježnika te se dostavlja preporučenim pismom na adresu iz ovog ugovora, a ukoliko dostava ne uspije poslat će se otkaz najbližem Javnom bilježniku prema sjedištu / prebivalištu najmoprimatelja koji će pokušati ponoviti dostavu, a ukoliko niti Javni bilježnik ne uspije s dostavom, sastavit će zapisnik te će se dostava smatrati urednom.
Najmoprimatelj je u slučaju primitka otkaza ugovora dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata vratiti iznajmljenu opremu najmodavatelju.
 

Članak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je najmoprimatelj opremu iz čl. 1 st. 1 ugovora može dati u podnajam ili je po nekoj drugoj osnovi prepustiti drugome na uporabu, ali samo uz pismenu suglasnost najmodavatelja.
 

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da najmodavatelj za vrijeme trajanja ovog ugovora ima pravo nadzora nad opremom koju je predao u najam najmoprimatelj.
Radi održavanja opreme u stanju podobnom za ugovorenu uporabu najmodavatelj je dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke, a najmoprimatelj je dužan dopustiti navedeni popravak, dok troškovi sitnih popravaka i redovite uporabe opreme padaju na teret najmoprimatelja.
Najmoprimatelj je odgovoran za uništenje, oštećenje ili gubitak unajmljene opreme bez obzira na razloge nastanka tih okolnosti, te se obvezuje o navedenim okolnostima  bez odgađanja obavijestiti najmodavatelja.
 

Članak 9.

U slučaju spora, stranke će spor pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju sudskog spora proizašlog iz ovog ugovora, ugovaraju nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da će se na sve ostale odnose nastale u svezi s ovim Ugovorom (otkaz, raskid i sl.), a koji nisu regulirani ovim Ugovorom, primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, te ostali važeći propisi u Republici Hrvatskoj.
 

Članak 11.

Ugovorne stranke suglasno izjavljuju da se odriču prava na pobijanje ovog ugovora zbog prigovora stiske, pogrešne procjene, neiskustva, uzrujanosti, zablude ili drugih mana volje.

Ovaj ugovor predstavlja pravu volju stranaka, te ga one u znak suglasnosti s preuzetim pravima i obvezama vlastoručno i dobrovoljno potpisuju.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva originalna primjerka, od kojih svaka strana zadržava jedan primjerak, a ugovorne strane su ovlaštene izraditi neograničen broj kopija navedenog ugovora.

 

 

NAJMODAVATELJ                                                                                                                                                                        

Maja Marijana Lukić

NAJMOPRIMATELJ

{{billing_first_name}} {{billing_last_name}}

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Potvrda o potpisu
Document name: Ugovor o najmu
lock iconUnique Document ID: 737d842922b2d897d56e10cd601716823bafdf87
Timestamp Audit
1. June 2020. 19:22 CETUgovor o najmu Uploaded by Maja Marijana Lukić - tobizabava@gmail.com IP 93.139.190.82